ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดอบรม "เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" เปิดโอกาสให้บุคลากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรระดับประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรเข้าร่วม ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square  และทางโปรแกรม Zoom Meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติและวิธีการจัดประชุมอย่างเป็นระบบ เทคนิคการจัดการประชุมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เนื่องจาก มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังมีการขยายตัวทางด้านวิชาการ และด้านบริหารอย่างต่อเนื่อง จึงมีการรับบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจารย์ธงทอง ได้ให้ความรู้ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างเป็นกันเอง 

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่