มฟล. MOU สกพอ. (EEC) ร่วมกันพัฒนาศักยภาพการศึกษาไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะนำองค์ความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มาพัฒนา เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ในพื้นที่ อีอีซี พร้อมแนะนำเทคนิค วิธีการ รวมทั้งเครื่องมือทั้งหมดที่มีสู่การพัฒนาพื้นที่ เพื่อจะเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ อีอีซี ขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
โดยระยะเริ่มแรกของการพัฒนา เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครู จะใช้หลักการฝึกฝนผู้สอน (Train The Trainer) เพื่อขยายผลไปสู่นักเรียน ซึ่งเป็นไปตามหลักสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อเป็นเครื่องมือเปิดประตูของประเทศ สู่โลกแห่งการสื่อสาร และการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต
ปัจจุบัน สกพอ. ได้ร่วมกับ มฟล. ดำเนิน “โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ อีอีซี (การใช้ภาษาอังกฤษ – จีน) ในระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อยกระดับการจัดการให้การศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศ”

โดยมีความก้าวหน้าที่สำคัญ คือ การร่วมมือกันจัดการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่ครู โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีครูภาษาอังกฤษและภาษาจีนเข้าร่วมโครงการ 35 คน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการอีก 150 คน โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่ได้รับการขยายผลจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้อีกกว่า 8,000 คน นอกจากนี้ ยังมีแผนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 – 2566 นี้ จะขยายผลการดำเนินโครงการไปยังโรงเรียนในพื้นที่ อีอีซีอีกจำนวน 30 และ 90 โรงเรียน ตามลำดับ
ด้านนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ สกพอ. เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ สกพอ. และ มฟล. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อีอีซี เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรในเขตพื้นที่ โดยร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและเพิ่มเติมองค์ความรู้รายวิชาภาษาต่างประเทศให้แก่ครู อีกทั้งยัง มุ่งส่งต่อองค์ความรู้และพัฒนาครูให้เป็นครูต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลออกไปในวงกว้างทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายครูในพื้นที่ สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพแก่ครูทุกท่าน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐานสากล
 

 |   |  ศูนย์บริการวิชาการ  |  617 ครั้ง