มฟล. MOU ระหว่างหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อร่วมกันนําองค์ความรู้มาพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์เชิงสาธารณะ และเชิงพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

ที่มา : ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  494 ครั้ง