สนว.การจัดการจัด MOU ร่วมกับ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ออนไลน์ ระหว่าง สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) โดยมี คุณประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล  นายกสมาคมฯ และ คุณเปรมพร สายแสงจันทร์ อุปนายกฯ เป็นผู้ลงนามของฝ่ายสมาคมแสดงสินค้า(ไทย) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ

การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิตให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งรวมถึงการจัดงานแสดงสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล จึงได้มีการจัดการเรียนสอนเฉพาะทาง การส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการรวมถึงการจัดทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับการศึกษาด้านการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านองค์ความรู้และทักษะในการทำงานได้จริงอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนจึงเกิดการร่วมมือในครั้งนี้

ที่มา : สำนักวิชาการจัดการ

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  515 ครั้ง