สนว.พยาบาลจัดโครงการ “เสริมสร้างสุขอนามัย ต้านภัย ต้านโรค” ให้โรงเรียนนำร่อง 11 แห่ง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ผศ.ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล และคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการ “เสริมสร้างสุขอนามัย ต้านภัย ต้านโรค” ระหว่างวันที่ 7 – 26 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนนำร่อง 11 แห่งในอำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา บ้านพญาไพร โรงเรียนบ้านจะตี โรงเรียนปางมะหัน โรงเรียนบ้านผาจี โรงเรียน.ตชด.87 โรงเรียนบ้านเทิดไท โรงเรียนบ้านห้วยอื้น และ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีทักษะการดูแลสุขอนามัยตนเอง บริโภคอาหารที่เหมาะสม และได้แกนนำในการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนแต่ละโรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ (1) ลดการติดเชื้อ อย่าเบื่อล้างมือ (2) แปรงฟันถูกวิธี ไม่มีแมงกินฟัน (3) ดูแลสุขอนามัย ห่างไกลจากเหา และ (4) กินอย่างไร ให้กายเติบโต จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น 1,419 ราย

ที่มา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 259 ครั้ง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์