รับสมัครทุนการศึกษา สิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำปีการศึกษา 2565

                         ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีพระชนมายุครบ 48 พรรษา ในปี พ.ศ. 2546  ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์  มีความประพฤติเรียบร้อย และมีผลการเรียนดี มีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์

จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ ใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และ น่าน

ให้ได้รับการศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

นักเรียนที่สนใจ สามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ตามประกาศรับสมัครทุนการศึกษาที่แนบมาพร้อมนี้


การรับสมัคร 
•    นักเรียนกรอกแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครโดยให้นำส่งที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
•    โรงเรียนรวบรวมแบบคำขอทุนการศึกษา พิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและนำส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด                ภายในวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2565

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สุขศิริ  ขัตติยะ
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053 916186 , 053 916187  

 |   |  4669 ครั้ง