สนว.พยาบาลศาสตร์ มฟล. ขอเชิญรับฟังเสวนา ความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Happiness @ work เพื่อร่วมรับฟังข้อมูลความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร มฟล. ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารสำนักวิชา 2 (E2) ชั้น 3 ห้อง 305 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ zoom meeting

     โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมวิพากษ์รูปแบบการทำงาน ได้แก่ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ อดีตคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ นางเสาวลักษณ์ ชัยสุข หัวหน้าเลขาสำนักวิชา จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นางสาวสุจิตรา นายศ หัวหน้าเลขาสำนักวิชา จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ ดร.พิลาสินี วงษ์นุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.อัศวินี ตันกุริมาน อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

      ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์ หรือ คลิกที่นี่

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  886 ครั้ง