น.ศ.พยาบาลรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคลิปวีดีโอ ลด ละ เลิกบุหรี่

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว อรอนงค์ ชลิตพิรัตน์  นางสาว อิศริยะ วิเศษกุล  นางสาว กชกร จันทร์ถา  นางสาว กฤติญาภรณ์ พิมาน  นาย กฤติน ผลผกา  นางสาว กัญจนพัชร เมืองแก่น  นางสาว กันตา ทัพวิโรจน์  นางสาว กุลสตรี ชัยยานนท์  นางสาว เกวลิน อุตุภรณ์  นางสาว เขมิกา ศรีกันไชย  นางสาว จิตประภัสสร นาคน้อย  นางสาว จิรวรรณ เหนือทอง  นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีนุกูล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดคลิปวีดีโอ “โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนกระตุ้นลด ละ เลิกบุหรี่ หลีกหนี NCDs” จากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนกิจกรรม 1,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ภายใต้แนวคิด แกนนำชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ: บทบาทที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 ลดบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกัน NCDs จากบุหรี่ ประกาศผลเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

ชมผลงานนักศึกษาได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=2D03REwB20M 
ที่มา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  843 ครั้ง