มฟล. ลงพื้นที่ Up Skill ครูมัธยมศึกษา “Technology - driven Series 2”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยทีมคณะทำงาน “โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการโรงเรียนต้นแบบการใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในเขตพื้นที่ EEC (การใช้ภาษาอังกฤษ - จีน) ในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อยกระดับการจัดการให้การศึกษาสู่ระดับสากลในการใช้ภาษาต่างประเทศ"  ประกอบด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา และศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2564 เพื่อจัดค่ายการอบรม Up Skill  ให้แก่ครูในระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน EEC  

การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนงานพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาและจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ “Technology - driven Series 2” และเรียนรู้การใช้สื่อการสอนของครูภาษาจีนยุคใหม่ เพื่อให้สนองตอบต่อแนวนโยบายการพัฒนาคนของ EEC ในการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์สู่การพัฒนาเป็นกำลังหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติต่อไป

ที่มา : ศูนย์บริการวิชาการ

  • 1030 ครั้ง
  • #ศูนย์บริการวิชาการ #สำนักวิชาศิลปศาสตร์ #สำนักวิชาจีนวิทยา