รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 • คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา
  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน ตั้งใจศึกษาและประหยัด อดออม
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ก่อนส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
  4. ในขณะที่ขอพิจารณาให้ได้รับทุนจะต้องไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น (ยกเว้นทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
  5. ผู้ปกครองประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ ผู้ปกครองตกงาน รายได้ไม่เพียงพอ หรือ เสียชีวิต เป็นต้น
 • จำนวนเงินทุนการศึกษา
  • ทุนการศึกษาละ 25,000 บาท จำนวน 10 ทุน
 • กำหนดการรับสมัคร
  • นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 053 916186

 • 4356 ครั้ง