มฟล. จัดอบรม OBE ให้คณาจารย์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธิ์ (OBE)” ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ เป็นวิทยากรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า การอบรม OBE ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรแบบมุ่นเน้นผลลัพธ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยในปีนี้มีหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม 27 หลักสูตร โดยคณะผู้จัดการอบรมได้มีการประชุมพิจารณาอาจารย์พี่เลี้ยงประจำหลักสูตรเพื่อให้คำแนะนำ-ช่วยเหลือในการปรับปรุงหลักสูตร

หัวข้อในการอบรมได้แก่ 1. การบรรยายหลักการ PLOs, Los และ Year Competence 2. Workshop : หลักการ PLOs, Los และ Year Competence 3. การบรรยายเรื่อง Constructive Alignment  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ PLOs (หมวด 2) 5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มคอ. 2 (หมวด 4 ข้อ 2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปี (หมวด 4 ข้อ 5) และ 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ มคอ. 2 (หมวด 5 ข้อ 2)

  • 1098 ครั้ง
  • #ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร