ขอแสดงความยินดี ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ในการประชุม STS young leader เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา
.
ซึ่งสิ่งที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ คือ การวางระบบในการพัฒนาหรือปลูกฝังทักษะในการทำวิจัย โดยอาจเริ่มกลุ่มนักเรียนในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย และอาจเป็นรากฐานของการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต โดยอาจต้องปลูกฝังให้เยาวชนมองว่า การทำวิจัยนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยาก แต่เป็นความท้าทายในการแก้ไขปัญหา หรือเป็นความสนุกที่ได้ค้นหาประสบการณ์ใหม่เพื่อการแก้ไขปัญหาตามความสนใจหรือความถนัดของตนเอง 
.
นอกจากนี้ประเทศไทยอาจจะต้องมีช่องทางในการสนับสนุนงานวิจัยโดยภาคเอกชนเพิ่มเติม เช่น มาตรการในการลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชนที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัย หรือการให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในการพัฒนานวัตกรรมระหว่างนักวิจัยและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให้สามารถใช้งานกับาคเอกชนได้จริง

#สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 992 ครั้ง