ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ในวงเงิน ๕,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
             ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย และมีประสบการณ์ในการบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยผู้รับจ้างต้องมีผลงานบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ประเภทเดียวกันกับงานจ้างในครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เป็นนิติบุคคลที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชื่อถือ
             ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001 ในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (การซ่อม การสอบเทียบ การบำรุงรักษา การบริหารจัดการเครื่องมือส่วนกลาง การทดสอบระบบคุณภาพอากาศภายในห้องควบคุมคุณภาพอากาศ และระบบก๊าซทางการแพทย์)
              ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นสมาชิกและแสดงข้อมูลการเป็นสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทางการแพทย์ระดับสากล อาทิ ECRI (Emergency Care Research Institute), AHA (American Healthcare Association) , JCAHO (Joint Commission on Accreditation of healthcare Organization)
              ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบที่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย ๔๐ รายการ และสามารถแสดงเอกสารยืนยันจำนวนและรายการเครื่องมือ รวมทั้งหลักฐานการสอบเทียบครั้งล่าสุดของเครื่องมือแต่ละรายการมาแสดง
             ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ในการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบด้านเคมี ไฟฟ้า และอุณภูมิพร้อมแสดงหลักฐาน

              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

              ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

               ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mfu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๑๖๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ

               ประกาศ ณ วันที่     ๑๒   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

(นางประภัสสร ดำรงกุล  อึ้งวณิชยพันธ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 365 ครั้ง