ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ประกาศรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามประกาศเรื่องการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2565และฉบับเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน ดังนี้

 1. สาขาอายุรศาสตร์
  1. นายแพทย์นฤพนธ์ ว่องปลูกศิลป์
  2. แพทย์หญิงภรภัทร เอื้อพิทักษ์สกุล
 2. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  1. แพทย์หญิงชญานิษฐ์ คุณานุกุลวัฒนา
 3. สาขาจิตเวชศาสตร์
  1. แพทย์หญิงเพียงดาว ศรีปัญญา
 4. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  1. นายแพทย์กมล ราชคม

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

 • 1714 ครั้ง