U2T MFU สอนทำเจลแอลกอฮอล์ให้เครือข่าย 15 ตำบล เพื่อนำไปมอบให้ชุมชนป้องกันตนเองจากโควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ SDG01 SDG03 SDG04 SDG11 ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวเปิดกิจกรรม MFU U2T สู้ภัย COVID-19 ภายใต้โปรเจค U2T COVID Week ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ U2T

อธิการบดี มฟล. กล่าวว่า จากการระบาดของโควิด-19 การระบาดที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยและทั่วโลก เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างทุกภาคส่วน ในการรณรงค์เรื่องป้องกันตนเอง สร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

มฟล. เป็นสถานบันอุดมศึกษาที่ดูแลด้านการศึกษา และรับดูแลชุมชน 15 ตำบล ของจังหวัดเชียงราย ในโครงการ U2T เพิ่มเติมจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการที่จะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ ทั้งการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลจะนำสื่อไปเผยแพร่ให้ประชาชนเพื่อส่งต่อข้อมูล ทั้งน้เป็นการร่วมมือกับพื้นที่ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในไม่ว่าจะเป็น ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมในวันนี้คือการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ในการดูแลตนเอง และคนรอบข้าง ข้อมูลการฉีดวัคซีน และการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเจลที่ได้จะนำไปมอบให้วัด โรงเรียน และชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. ที่มาเป็นวิทยากรในการทำเจลล้างมือ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับชมและปฏิบัติไปพร้อมกันกับวิทยากร ณ พื้นที่ตำบลของตน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานโครงการฯ ของศูนย์บริการวิชาการอำนวยความสะดวก

นอกจากนี้นายแพทย์สมปรารถน์ หมั่นจิต อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ได้ให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการฉีดวัคซีนและการดูแลตนเองหลังการฉีดวัคซิน และการดูแลตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting

ชมประมวลภาพที่นี่

 |   |  ศูนย์บริการวิชาการ U2T MFU