มฟล. พร้อมสู่ศูนย์กลางการศึกษาการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ชนเผ่าพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สภาหมอเมืองจังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมหมอเมืองล้านนาและชนเผ่าพื้นเมือง” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ M Square โดยมีสมาชิกหมอเมืองทั้งจากจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง เข้าร่วมออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดงาน ท่ามกลางผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า ในอดีตก่อนที่จะมีการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้คนก็รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยหมอพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่ในทุกประเทศทั่วโลก จนกระทั่งมีการคิดค้นรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันที่สะดวก รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือจากการศึกษาค้นคว้า ทอดลอง ทำให้การรักษาด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านถูกละเลย หลงลืมไป แต่ยังมีกลุ่มคนที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาพื้นเมืองทำการยังมีการสืบทอดองค์ความรู้นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญกับการรักษาแบบแผนไทย จึงได้เปิดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ภายใต้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ได้เปิดสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนขึ้นอีกด้วย เพราะเชื่อว่าการรักษาที่ดีที่สุดคือการผสานองค์ความรู้ ในการรักษาทุกด้าน เพราะโรคบ้างชนิดอาจจะรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ แต่รักษาด้วยแพทย์แผนไทยหรือจีนได้ดีกว่า

“ปัญหาสำคัญของการทำให้ผู้คนยอมรับในการรักษาแบบแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านคือความน่าเชื่อถือ ต้องมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการศึกษา วิจัย เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อนำผลที่ได้มาพิสูจน์การรักษาเพื่อให้ทุกคนได้ยอมรับการรักษาแบบแพทย์ไทย และพื้นบ้านที่เรามีอยู่ ให้คงไว้และถ่ายทอดส่งต่อคนรุ่นใหม่ โดย มฟล. จะเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าอย่างครบวงจรในทุกด้าน ซึ่งเราทำให้สำเร็จด้วยตัวเองไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของคนไทย” อธิการบดี มฟล. กล่าว

 

 

ภายในงานประกอบไปด้วยการออกร้านแสดงสินค้าและการสาธิตวิธีรักษาด้วยภูมิปัญหาท้องถิ่น เช่น การสาธิตเรื่องยาก๊อบแก้เข่าเสื่อม โดยหมอไทยใหญ่, การสาธิตเรื่องสมุนไพรแก้ข้อเท้าเคล็ด จากจังหวัดน่าน, การสาธิตเรื่องตำรักยารักษาหญิงหลังคลอดของชนเผ่าอาข่า, การสาธิตเรื่องยาหลิ้ม ยาผงเหลือง ยาเม็ดดำ จากจังหวัดลำปาง เป็นต้น

| ผู้เขียนข่าว Information Management Unit MFU | อ่านข่าวทั้งหมด 1293 ครั้ง