มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางในกำกับรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ดำเนินการตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่สำคัญที่เปรียบเหมือนประตูติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังจีนมหาอำนาจใหม่ในปัจจุบัน

และปีนี้ในวันที่ 25 กันยายน 2559 เป็นการครบรอบ 18 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ที่เริ่มต้นจากนักศึกษาจำนวน 62 คน ใน 2 สำนักวิชา และเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยจำนวนนักศึกษาปัจจุบันราว 15,000 คน ซึ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาใน 78 หลักสูตร 14 สำนักวิชา และได้ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 14 รุ่น จำนวนราว 20,000 คน กระจายตัวทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม

บัณฑิตเหล่านั้นล้วนเป็นกำลังคนที่เปี่ยมไปด้วย ‘ภูมิรู้ ภูมิธรรม’ มีความเข้มแข็งทั้งวิชาการในวิชาชีพและมีความพร้อมสำหรับการทำงานในสังคมต่างวัฒนธรรม ด้วยความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและทัศนคติที่มีความยืดหยุ่นยอมรับความแตกต่างหลากหลายในมิติต่างๆ จากการผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยเลือกเปิดสอนในสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ ได้แก่ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชานิติศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม และสำนักวิชาจีนวิทยา

 

 

 

รวมถึงการให้ความสำคัญต่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดงาน เน้นพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน รวมถึงเตรียมนักศึกษาให้พร้อม ไม่เฉพาะเพื่อท้องถิ่นหรือในประเทศเท่านั้น แต่เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก และล่าสุดได้วางแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นคนไทย 4.0 หรือ Thai Citizen 4.0 ปลูกฝังแนวความคิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงคำว่า ‘โอกาส’ ตามเจตนารมณ์ของอธิการบดีที่ว่า “จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่เรียนได้ต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน” โดยการแสวงหาทุนการศึกษาเข้ามาสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนได้ ให้ได้เรียน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับงานการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยไปจนถึงรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการงานวิจัยหรือวิชาการ อย่างการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือ SME ที่หวังผลให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับประเทศต่อไป พร้อมทุ่มเทกำลังไปในการสร้างศูนย์การแพทย์ขนาด 400 เตียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนตามปณิธานสมเด็จย่าด้วยเช่นกัน

18 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในการเป็นกำลังขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถระดับสากล เท่าทันทุกความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก

| ผู้เขียนข่าว Information Management Unit MFU | อ่านข่าวทั้งหมด 1703 ครั้ง