M Square : อุทยานแห่งการเรียนรู้
นอกเหนือไปจากความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้ว ความก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งของ มฟล. ก็คือการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและที่เห็นได้ชัดเจนล่าสุดก็คือ “M-Square” ที่มุ่งหวังให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้และใช้ชีวิต ศูนย์กลางความทันสมัยแห่งใหม่ของชาวแม่ฟ้าหลวง

จาก “มหาวิทยาลัยในสวน : University in the Park” ได้ถูกต่อยอดจากอุทยานแห่งพรรณไม้ สู่ “M-Square : อุทยานแห่งการเรียนรู้” โดยประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือ Education Park หรือ E-Park , Innovation Park หรือ I-Park และ Lifestyle Park หรือ L-Park นอกจากนี้ยังใช้เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ ในการต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย ทั้งคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การจัดสร้าง M-Square มีเป้าประสงค์ 3 ด้าน คือจัดให้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานบริการวิชาการ และอุทยานแห่งการใช้ชีวิต

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : I-Park ตอบโจทย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอก มุ่งหวังให้เป็น Coworking Space เปิดพื้นที่ให้บริการกับผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจ คำปรึกษา เทคโนโลยี ตลอดจนความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นที่ทำการของ “สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม” (MFii) ที่เป็นทั้งแหล่งฝึกอบรมผู้ประกอบการ ศูนย์บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ห้องปฏิบัติการนักศึกษาเอ็มบีเอ ศูนย์เรียนรู้ของนักศึกษาไอที และพร้อมเป็นพันธมิตรกับ Startup ที่ต้องการเติบโตอย่างมืออาชีพ

อุทยานบริการวิชาการ : E-Park เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เช่น MOCK-UP TRAINER หรือห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง สำหรับฝึกปฏิบัติการนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์บริการวิชาการ” ที่เปรียบเป็นสื่อกลางในการสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ออกไปยังทุกภาคส่วนของสังคม โดยร่วมมือกับคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งห้องประชุม-อบรม-สัมมนา เพื่อเปิดให้บริการแก่บุคคล-หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติในแขนงวิชาต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

อุทยานแห่งการใช้ชีวิต : L-Park ถือเป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตแห่งใหม่ ที่พร้อมตอบสนองไลฟสไตล์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งดื่ม-กิน ช้อปปิง และพักผ่อนหย่อนใจ โดยรวบรวมร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ในที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำการของธนาคารต่างๆ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านสะดวกซื้อ สินค้าแฟชั่น สินค้าไอที และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งยังเป็นที่ตั้งของศูนย์หนังสือ มฟล. โดยเปิดให้บริการทั้งนักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยรอบ นับเป็นจุดนัดหมายแห่งใหม่ของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Information Management Unit MFU | อ่านข่าวทั้งหมด 5827 ครั้ง