ผลงานนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นภาคเหนือ ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน จัดโดยคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ดังนี้

ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงการ/ผลการปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ชื่อโครงการ: Address Intelligence

นางสาวแพระพรรณ โตเจริญกุล และ นางสาวนริศา ยาวิละ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงการ/ผลการปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเด่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อโครงการ: HRT4E (Hazard Recognition Tool For Ergonomics)

นายชฎิล จันทะศรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงการ/ผลการปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ชื่อโครงการ: การส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง “ไลท์ฟลอร่า Light Fantasy Flora Fest 2022”

นายพุฒินารท พรหมทัต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ

ทั้งนี้ผลงาน Address Intelligence ของ นางสาวแพระพรรณ โตเจริญกุล และ นางสาวนริศา ยาวิละ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้นำผลงานเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2564

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาการจัดการ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา  |  1204 ครั้ง