มฟล.จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ 2/2564 รับฟัง-แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและเข้มแข็งทางวิชาการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการนำเสนอ “ความก้าวหน้า ผลงานที่โดดเด่น และความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ” ในกิจกรรมเสวนาสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 โดยในครั้งนี้เป็นการนำเสนอของกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลงานวิจัย แผนการเรียนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงในสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 5 ของมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดำเนินงาน สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ระเบียบวิธีเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้มีคณะกรรมการสภาวิชาการ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีเข้าร่วมรับฟังผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting จำนวนกว่า 70 คน โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จะเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2564 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 201 ครั้ง