สนว.พยาบาล มฟล.จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ

หมวดหมู่ข่าว: SDG03 SDG04 SDG10 ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ สารีโส หัวหน้าหน่วยวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะภรณ์ ไพรสนธ์ และอาจารย์ ดร. ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ สมาชิกหน่วยวิจัย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เพื่อพัฒนาความรู้ความรู้และทักษะของทีมงานเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หัวข้อ บทบาทและความสำคัญของเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง การเปลี่ยนแปลงตามวัยและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มพึ่งพิง ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม) และผู้ดูแลหลักผู้ป่วยพึ่งพิง จำนวนกว่า 70 ราย โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภออีกด้วย

ที่มา: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์