มฟล. 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลกของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนในเวทีโลกของการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021 ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทของสถาบันอุดมมศึกษาต่อการพัฒนาตามเป้าหมาย SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ทั้งนี้ มฟล. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในช่วง 601—800 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,115 แห่งทั่วโลก โดยได้รับการจัดลำดับร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยจากประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับ SDGs

THE (Times Higher Education) เป็นสำนัการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยได้เริ่มจัดอันดับ World University Rankings ที่เน้นคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและความเป็นนานาชาติมาตั้งแต่ปี 2004   ต่อมาในปี 2019 ทาง THE จึงได้เริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Impact Rankings โดยยึดเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อและกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องเลือกส่งข้อมูลอย่างน้อยใน 4 ด้าน รวมทั้งด้าน SDG 17 ที่เป็นด้านบังคับ

สำหรับในปี 2021 มฟล. ได้ส่งข้อมูลผลการดำเนินการเข้าร่วมทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่

SDG 3 Good Health and Wellbeing (อันดับที่ 7 ร่วมของไทย)

SDG 5 Gender Equality (อันดับที่ 4 ร่วมของไทย)

SDG 6 Clean Water and Sanitation (อันดับที่ 10 ร่วมของไทย)

SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure (อันดับที่ 5 ร่วมของไทย)

SDG 11 Sustainable Cities and Communities (อันดับที่ 11 ของไทย)

SDG 15 Life on Land (อันดับที่ 5 ร่วมของไทย)

SDG 17 Partnerships for the Goals (อันดับที่ 13 ร่วมของไทย) 

ทั้งนี้ผลการจัดอันดับในภาพรวม (Overall) ของมหาวิทยาลัยมาจากคะแนนของ SDG 3 SDG 5 SDG 11 และ SDG 17 โดยมีกิจกรรมและโครงการเด่น ดังนี้

SDG 3 มฟล. มีหลักสูตรด้านสุขภาพ จำนวน 19 หลักสูตร ผลิตบัณฑิตปีละ 600 คน มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ขนาด 400 เตียง และมี Wellness Center พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

SDG 5 มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ในแต่ละปีมีนักศึกษากว่า 1,700 คนที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัวที่ได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 76.30 เป็นผู้หญิง และในปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษามากถึง 956 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 23.53 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ส่งเสริมความเสมอภาคและดูแลพนักงานเป็น MFU Family

SDG 11 มฟล. มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขงและสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา เป็น Open และ Green Spaces ให้บริการแก่นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

SDG 17 มฟล. เป็นผู้นำด้านการศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) มีความร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ อาทิเช่น ICIRD 2019: 'A New Global Network: What’s Next of 'The Turns' in International Relations and Development' และ Conference on the Impact of Trauma on Global Health

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอันดับ bit.ly/MFU_THEImpact2021

  • 2834 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings