มฟล.จัดกิจกรรมเสวนาสภาวิชาการ มุ่งเน้นความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมเสวนาสภาวิชาการครั้งที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธาน โดยเชิญคณบดีทุกสำนักวิชาพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาการ จำนวน 80 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ

ทั้งนี้จากการเสวนาสภาวิชาการครั้งที่ 1 อธิการบดี มฟล. ได้ถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติ ดังนี้

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ: 1. การจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 2. การพัฒนาทักษะของผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองของโลกที่มีคุณภาพ 3. การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม: 1. การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการวิจัย 2. การสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัย 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นที่พึ่งแก่สังคม: 1. การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อบริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม: 1. การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนา 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความเป็นนานาชาติ: 1. การสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพร้อมเป็นพลเมืองของโลก 2. การสร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (IaH) 3.การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาองค์กร

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความผลิกผัน: 1. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University 3. การสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. การส่งเสริมสมรรถนะองค์กร

          ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข: 1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2. การสร้างความผูกพันในองค์กร

          ยุทธศาสตร์ที่ 8 การยกระดับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: 1. Medical service and wellness hub ที่เป็นเลิศ 2. Medical academic hub ที่เป็นเลิศ

การเสวนาวิชาการมุ่นเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนแนวคิดและหาแนวทางในการพัฒนาด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าทางวิชาการของสำนักวิชาภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางให้สำนักวิชาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมได้แบ่งสำนักวิชาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาได้มีส่วนร่วมในแต่ละด้านของตนอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะจัดการเสวนาแต่ละกลุ่มในทุก 3 เดือน ตลอดปีงบประมาณ 2564

 |   |  734 ครั้ง