อธิการบดีชูการทำงานด้วยความสุจริต-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ เป็นวาระสำคัญให้บรรจุในการประชุมผู้บริหารตลอดปีงบประมาณ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมดอยตุง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) เปิดเผยว่า มฟล. ประกาศนโยบายยึดมั่นในความถูกต้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใส ไม่เรียกรับของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2563 โดยในปี 2564 นับเป็นปีที่ 2 แล้วที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ยึดมั่นในความโปร่งใสในการบริหารงานมาโดยตลอด และขอให้ผู้บริหารทุกท่านมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามนโยบายความซื่อสัตย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

“ดิฉันจะขอให้บรรจุวาระการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไว้ในการประชุมผู้บริหารทุกครั้งตลอดปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่หากบุคลากรทุกคนดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิสัยแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในที่แห่งใดของสังคมก็ย่อมจะเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้ประเทศชาติก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” อธิการบดี มฟล. กล่าว

 |   |  590 ครั้ง