ประชุมผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ประกอบการให้บริการอาหารในมหาวิทยาลัย ในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และประเด็นปัญหาของผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 อีกทั้งได้เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.วิวัตน์ แก้วดวงเล็ก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. มาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการประกอบอาหารที่ดีและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก หมวก ผ้ากันเปื้อน และแต่งกายให้มิดชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนลงไปในอาหาร เป็นต้น

โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ จักนำความคิดเห็น ปัญหา และองค์ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการประกอบอาหารมาปรับปรุง และวางแผนพัฒนาการดำเนินการต่อไป

 |   |  สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  686 ครั้ง