มฟล. จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร (knowledge sharing)

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร (knowledge sharing) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์และคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ EdPEx และดำเนินการเสวนาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนสิน รัตนเลิศ

  • 953 ครั้ง