มฟล. จัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการประชุมพิจารณาตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ฉบับที่ 5 (ระดับหน่วยงานขับเคลื่อน KPI) ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวัยชัย ศิริชนะ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ได้แก่ 1. การผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 2. การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม 3. การเป็นที่พึ่งแก่สังคม 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแห่งล้านนาและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 5. ความเป็นนานาชาติ 6. การสร้างความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยท่ามกลางความพลิกผัน 7. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมี อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจและ Core Value ในแผนพัฒนาฉบับที่ 5 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision; V) มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ใน 5 ของอาเซียน (Top 5 University in ASEAN)

พันธกิจ (Mission; M) ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม สู่สังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน เพื่อตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (To develop human resources with outstanding academic, research and innovation skills to the society under disruptions for achieving the sustainable development goals.)

Core Value: MFU. FIRST 

MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัวเริ่มต้นด้วย
-    F มาจากคำว่า Flexibility เรียก ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมปรับเปลี่ยน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน ของโลกยุคปัจจุบัน
-    I มาจากคำว่า Integrity เรียก ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
-    R มาจากคำว่า Resourcefulness เรียก ‘สร้างสรรค์’ We create innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปี่ ยมด้วยความรู้ ทีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
-    S มาจากคำว่า Spirit เรียก ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ร่วมทํางานต่างๆกันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
-    T มาจากคำว่า Teamwork เรียก ‘ด้วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทําด้วยกัน เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทํางานให้สําเร็จไปด้วยกัน
.
เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถอ่านได้คำว่า FIRST ที่มีความหมายว่าเป็นหนึ่ง ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง

  • 824 ครั้ง