ผู้บริหาร มฟล. ทุกระดับเข้าร่วมอบรมการจัดทำการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ (KM) โดยยึดหลัก MFU•FIRST

หมวดหมู่ข่าว: MFU ITA ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2564 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้” ภายใต้หัวข้อ “กรอบแนวคิดสำหรับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ไ โดยเชิญ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณวุฒิวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. และผู้บริหารระดับทุกระดับได้เข้าร่วมการอบรมทั้งแบบในห้องประชุมและแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยวิทยาการได้บรรยายเกี่ยวกับการจำทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2564) องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำ มีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมระดมความคิดเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน/โอกาส อุปสรรค ด้านทรัพยากรบุคลลของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันวางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อจะได้นำมาใช้พัฒนามหาวิยาลัยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้อธิการบดีได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงการวางแผนงาน กิจกรรมด้านบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทรัพยากรบุคคลให้ยึดถือหลัก MFU•FIRST เป็นที่ตั้ง

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มฟล. ได้มาการประกาศค่านิยม MFU·FIRST : มฟล. เป็นหนึ่ง โดยตัวอักษร I ที่ประกอบในคำ มาจากคำว่า Integrity เป็นการประกาศว่า มฟล. ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

------

MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัวเริ่มต้นด้วย

-    F มาจากคำว่า Flexibility เรียก ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมปรับเปลี่ยน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน ของโลกยุคปัจจุบัน

-    I มาจากคำว่า Integrity เรียก ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

-    R มาจากคำว่า Resourcefulness เรียก ‘สร้างสรรค์’ We create innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปี่ ยมด้วยความรู้ ทีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

-    S มาจากคำว่า Spirit เรียก ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ร่วมทํางานต่างๆกันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

-    T มาจากคำว่า Teamwork เรียก ‘ด้วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทําด้วยกัน เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทํางานให้สําเร็จไปด้วยกัน

เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถอ่านได้คำว่า FIRST ที่มีความหมายว่าเป็นหนึ่ง ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง

 |   |  857 ครั้ง