มฟล. จัดโครงการนิติกรพบพนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร SDG16 SDG17 ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ส่วนการเจ้าหน้าที่ และ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดโครงการนิติกรพบพนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต” ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้บุคลากรของ มฟล. ที่สนใจได้รับฟังอย่างทั่วถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานได้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย-หน่วยงาน รวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเจตจำนงสุจริตของมหาวิทยาลัย โดยจัดในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มให้พิจารณากรณีศึกษาและนำเสนอแนวทางการพิจารณา โดยได้เชิญนายเรืองฤทธิ์ ธรรมรส หัวหน้าฝ่ายนิติการ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ และทีมนิติกร ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ  |  1359 ครั้ง