อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงาน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  ดังนี้ “ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนและพร้อมรับคำแนะนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานโดยนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ถูกต้องตามแนวทางในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส มีการให้หรือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาคโปร่งใส และเป็นธรรม

2. ด้านความรับผิด มีการบริหารและปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการงานที่ผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นให้ถูกต้อง

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริตยึดคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงานไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ปลูกฝังการดำเนินงานอย่างสุจริตต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และดำเนินการมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริตโดยไม่เลือกปฏิบัติ

5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน สร้างกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานโดยหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ภายในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2564 อธิการบดีได้กล่าวต่อคณะผู้บริหาร มฟล. ใจความว่า “มฟล. ประกาศนโยบายยึดมั่นในความถูกต้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใส ไม่เรียกรับของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ในปี 2563 เป็นปีที่ 2 แล้วที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ โดย มฟล. ได้ยึดมั่นในความโปร่งใสในการบริหารงานมาโดยตลอด และขอให้ทุกท่านร่วมกันมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามนโยบายความซื่อสัตย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงานอย่างมีธรรมาภิบาล อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ

  • 1259 ครั้ง