มฟล. ได้รับการจัดอันดับของ THE: Emerging Economics University Ranking 2021 อยู่ในกลุ่ม 201-250 และเป็นอันดับที่ 3 ของไทย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

Times Higher Education (THE) ประกาศผลการจัดอันดับ Emerging Economies University Rankings 2021 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในช่วง 201-250 ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของ Times Higher Education (THE) ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 606 แห่งจากกว่า 50 ประเทศ (ไม่รวมประเทศพัฒนาแล้ว) ที่ได้รับการจัดอันดับ รวมถึงมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย 17 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนรวมสูงที่สุดอยู่ในอันดับที่ 80 ด้านมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีคะแนนด้านการอ้างอิงผลงานวิชาการ และความเป็นนานาชาติสูงที่สุดอยู่ในอันดับที่ 87 และอันดับที่ 90 ตามลำดับ

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นี้ ทาง THE ได้ใช้ตัวชี้วัดชุดเดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (THE World University Rankings) ซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์ใน 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) การอ้างอิงผลงานวิชาการ (Citations) ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) และรายได้จากอุตสาหกรรม (Industry Income) มีการปรับค่าน้ำหนักของการอ้างอิงผลงานวิชาการลดลงจาก 30% เหลือ 20% และเพิ่มค่าน้ำหนักให้กับความเป็นนานาชาติ และรายได้จากอุตสาหกรรมจาก 7.5% และ 2.5% เป็นด้านละ 10%

อันดับมหาวิทยาลัยไทยใน THE Emerging Economies University Rankings 2021

อันดับที่ 80 มหาวิทยาลัยมหิดล (คะแนนรวม 37.1)

อันดับที่ 131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คะแนนรวม 32.8)

อันดับที่ 201–250  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คะแนนรวม 28.7)

อันดับที่ 201–250  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (คะแนนรวม 28.6)

อันดันที่ 301-350 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับที่ 401-500  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

อันดับที่ 501+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ที่มา: https://bit.ly/2OEUhCE 

  • 2538 ครั้ง
  • #THE #MFU Rankings