ขอแสดงความยินดี ‘รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ’ รับประกาศเกียรติคุณรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พศ.2564 สาขาบริหารการศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

.
ตามที่ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือที่ บค. 2564/0207 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ลงชื่อนางสาววรินทร สุธรรมชาว ผู้จัดการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เรื่อง ประกาศผลและเชิญเข้ารับรางวัล ‘บุคคลตัวอย่างแห่งปี’ พุทธศักราช 2564 ว่า คณะกรรมการและคณะทำงานรางวัลฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะกรรมมีความเห็นพ้องกันว่าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชนต่อไป โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล บุคคลตัวอย่างแห่งปี พ.ศ. 2564 หรือ Person Of The Year 2021 สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้
 

 |   |  1375 ครั้ง