ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มฟล. จัดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      มหาวิทยาลัยแมฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ร่วมกับ สำนักวิชาจีนวิทยา และสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัด โครงการอบรมภาษาจีนสำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 โดยครั้งนี้จัดอบรมให้แก่ครูสอนภาษาจีนภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ให้ผู้สอนมีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคการเรียนการสอนภาษาจีนกลาง ให้สามารถนำไปใช้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มฟล. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

     โดยในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 มีการอบรม คือ Achievement Oriented Education and Flipped Class โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ , GPAS 5 Step วิธีการสอนแบบ 5 ขั้นตอน โดยวิทยากร อาจารย์นพเก้า แซ่เขา, ออกแบบห้องเรียนภาษาจีนตามความสามารถของผู้เรียน โดยวิทยากร อาจารย์ฉัตกฤษ รื่นจิตต์, อักษรจีนและกลุ่มอักษรจีน โดยวิทยากร อาจารย์ Yu Qun

     ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 มีการอบรม คือ วัฒนธรรมจีน “ลัทธิขงจื่อ พุทธศาสนา และลัทธิเต๋า” โดยวิทยากร Mr. Luo Jianhuo, วัฒนธรรม “มนต์เสน่ห์แห่งอักษรจีน” โดยวิทยากร Prof. Cen Ronglin จากนั้นเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ของนักเรียนที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยวิทยากร Mr. Han Zhizei และนักศึกษาฝึกสอนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการแข่งขัน วิทยากรโดย M. Lin Jinjia  

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร