มฟล. ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวสารส่วนประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา เพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่ชุมชนและองค์กรอื่น ในการร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบเกียรติบัตร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น “องค์กรคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

 |   |  1954 ครั้ง