ส่วนสารบรรณฯ ประชุมชี้แจ้งแนวปฏิบัติการทำงานภายใต้กรอบคุณธรรมและความโปร่งใส

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จัดการระดมสมองวางแผนการดำเนินงานของส่วนสารบรรณฯ สร้างการเรียนรู้เป็นทีม และแผนการปฏิบัติงานภายใน โดย นางสาวสุวิมล นางแล รักษาการหัวหน้าส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ ได้ชี้แจงถึงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคารวันชัย ศิริชนะ 

 |   |  1091 ครั้ง