ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ทำการสอนในหลักสูตร “พุทธศิลปกรรม มฟล.” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      หลังจากเปิดตัวหลักสูตรและปฐมนิเทศผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ไปแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ทำการสอนให้แก่ผู้เรียนในภาคทฤษฎี หัวข้อ “พุทธประวัติและปรัชญาในศาสนา” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพัน์ 2564 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เวลา 09.00-12.00 น. และในภาคบ่าย เวลา 13.00-15.00น. ได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ทำการสอนในหัวข้อ “การบริหารจัดการศิลปะ” โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom meeting จากวัดร่องขุ่น ให้แก่ผู้เรียนใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก (ทฤษฎี) และแผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

    โดยก่อนนี้ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการสอนในรายวิชา “ประวัติศาสตร์ศิลปะสากล” โดย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง และอาจารย์ฉัตร์ณพัฒน์ ปัญญาเพชร ถ่ายทอดสดจากห้อง E4A-430 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มฟล. นับเป็นการสอนศิลปะแบบออนไลน์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหากสถานการณ์คลี่คลายก็จะได้มีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่อไป

 |   |  สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการ  |  1799 ครั้ง