อาจารย์-นักศึกษา สนว.การจัดการคว้ารางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5 จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ในการนี้อาจารย์และนักศึกษาของ มฟล. ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ โดยได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลบทความยอดเยี่ยมอันดับที่ 3

  • อาจารย์นภัส ร่มโพธ์ และ อาจารย์วราวุธ เรือนคำ จากการนำเสนอบทความเรื่อง “การประยุกต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้า”
  • MR. Li Xing Hui นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากการนำเสนอบทความเรื่อง “E-commerce Customer Satisfaction Evaluation Of Chinese Third Party Logistics Service Providers:Case Study Of Yunnan,China”

รางวัล The Best Presentation Entitled

  • อาจารย์ระพิพงศ์ พรหมนารท จากการนำเสนอบทความ "Temporal and Spatial Determinants of Forest Degradation in Northern Thailand"
  • อาจารย์วราวุฒิ เรือนคำ จากการนำเสนอบทความ "วิเคราะห์ผลกระทบราคาน้ำมันต่อมูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย"

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  1532 ครั้ง