มฟล. ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ร่วมกับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และเครือข่าย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน รากฐานการพัฒนา สู่นวัตกรรมและความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2561 ณ มฟล. จ.เชียงราย

อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า พฤกษศาสตร์พื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างหนึ่งในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้สะสมจากชนรุ่นหนึ่งและถ่ายทอดสู่รุ่นหนึ่ง ซึ่งอาจมีการสูญหายไปบ้างตามกาลเวลาและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่อาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญในการดำรงชีวิต ถูกแทนที่ด้วยสังคมโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์จากพืชและทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้ได้สูญหายไป จึงมีการศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้ไว้

“การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และเป็นเวทีการนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น ภายในประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และการต่อยอดทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาใช้ประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยคณะผู้จัดงานจะเปิดรับผลงานบทคัดย่อในระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 1 มีนาคม 2561” อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ กล่าว

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้าพิจารณาในระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2560 ได้ทาง web2.mfu.ac.th/conferences/ebtc2/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 916 775

  • 1816 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ #โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา #ประชุมวิชาการ