ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ SEAMEO RIHED

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development: SEAMEO RIHED) ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจำนวน 11 ประเทศ 

ศูนย์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาเป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การซีมีโอ (SEAMEO)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านอุดมศึกษา โดยเน้นเรื่องกระบวนการด้านนโยบายและการวางแผน ระบบการบริหารและการจัดการ โดยการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยที่เน้นนโยบาย และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการจัดตั้งเครือข่ายระหว่างสถาบัน สร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลายตำแหน่ง อาทิ รองอธิการบดี(ดูแลด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และผู้ช่วยอธิการบดี

 

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  3027 ครั้ง