อธิการบดีเป็นประธานการประชุม ITA ประจำปี 2564 เน้นย้ำหลักบริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ "ไม่รับสินบน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MFU ITA ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University Integrity and Transparency Assessment : MFU ITA) โดยมีคณะผู้บริหารทุกระดับเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ได้มีดึงข้อมูลในประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของอธิการบดีมากล่าวเน้นย้ำจุดยืนการทำงาน คือ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในการเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับสินบนต่อตนเองและพวกพ้อง


 

 |   |  ITA  |  3491 ครั้ง