อาจารย์นิติศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับระหว่างประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม หัวหน้าสาขากฎหมายระหว่างประเทศ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยรัฐบาลไทยให้เป็นผู้แทนไทยในบัญชีรายชื่อคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค(Specialized Panel of Scientific and Technical Experts) ภายใต้กฎว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมทางอวกาศของศาลประจำอนุญาโตตุลาการ (Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Outer Space Activities: PCA Outer Space Rules) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ น้อยฉิม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขากฎหมายจาก International Institute of Air & Space Law, Leiden University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก มีตำราในชื่อ "The ASEAN Space Organization: Legal Aspects and Feasibility" ที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการอภิปรายระดับภูมิภาคเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอวกาศ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อวกาศอย่างสันติ และได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติจำนวนมาก

ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442 เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีคู่สัญญา 122 ฝ่าย PCA เป็นเวทีสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศผ่านอนุญาโตตุลาการและสันติวิธีอื่น ๆ

  • 4927 ครั้ง
  • #สำนักวิชานิติศาสตร์