อาจารย์พยาบาล มฟล. เข้ารับเกียรติบัตร-เข็มเชิดชูเกียรติ จากสภาการพยาบาล

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ และ อาจารย์พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญ กำลังใจและสร้างคุณความดี ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของการอุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นโดยใช้ความรู้ในวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยให้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสภาการพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาลปีที่ 32 ภายในการประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรม: คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล ณ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  |  2268 ครั้ง