อาจารย์ มฟล. รับ 2 รางวัลทรงเกียรติ “รางวัลวัฒนเมธาวี” “รางวัล ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พวงผกา ธรรมธิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่

“รางวัลวัฒนเมธาวี” ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวัฒนธรรม สาขาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย เป็นผู้อนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย สืบสายใยอนุรักษ์มรดกชาติ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย โดย องค์กรสร้างเสริมความดีเพื่อแผ่นดินเจ้า

“รางวัล ๙ ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดย องค์กรสโมสรส่งเสริมพ่อแห่งประเทศไทย

ซึ่งพิธีมอบรางวัลทั้งสองรางวัล จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานในพิธี

 |   |  สำนักวิชาศิลปศาสตร์