อธิการบดี มฟล. ประกาศนโยบาย “MFU Says No to Gifts”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ ประกาศนโยบายสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกระดับในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ภายใต้นโยบาย “MFU Says No to Gifts”

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ กล่าวในที่ประชุมว่า “มฟล. ประกาศนโยบายยึดมั่นในความถูกต้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โปร่งใส ไม่เรียกรับของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ในปี 2563 เป็นปีที่ 2 แล้วที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ โดย มฟล. ได้ยึดมั่นในความโปร่งใสในการบริหารงานมาโดยตลอด และขอให้ทุกท่านร่วมกันมุ่งมั่นที่จะดำเนินตามนโยบายความซื่อสัตย์และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส โดยการ “งดรับและไม่มอบของขวัญ” จากหน่วยงานใดๆ เพื่อแสดงตัวตนว่าพวกเราชาว มฟล. ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งจะสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) อีกด้วย

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการบันทึกภาพรวมผู้บริหารร่วมกัน เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมค่านิยม “MFU Says No to Gifts” ณ อาคารวันชัย ศิริชนะ สำนักงานอธิการบดี มฟล.

ทั้งนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มฟล. ได้มาการประกาศค่านิยม MFU·FIRST : มฟล. เป็นหนึ่ง โดยตัวอักษร I ที่ประกอบในคำ มาจากคำว่า Integrity เป็นการประกาศว่า มฟล. ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

------

MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง ประกอบไปด้วย 5 ประการ สอดคล้องกับตัวอักษร 5 ตัวเริ่มต้นด้วย

-    F มาจากคำว่า Flexibility เรียก ‘ปรับเปลี่ยน’ We change for the best. มฟล. ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมปรับเปลี่ยน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์พลิกผัน ของโลกยุคปัจจุบัน

-    I มาจากคำว่า Integrity เรียก ‘ยึดมั่น’ We always do what is right. มฟล. ยึดมั่นความถูกต้อง เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดําเนินงานตามเจตจํานงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

-    R มาจากคำว่า Resourcefulness เรียก ‘สร้างสรรค์’ We create innovation. มฟล. สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปี่ ยมด้วยความรู้ ทีสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

-    S มาจากคำว่า Spirit เรียก ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ร่วมทํางานต่างๆกันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

-    T มาจากคำว่า Teamwork เรียก ‘ด้วยกัน’ We get it done together. มฟล. ทําด้วยกัน เราชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทํางานให้สําเร็จไปด้วยกัน

เมื่อรวมตัวอักษร 5 ตัวเข้าด้วยกันแล้วจะสามารถอ่านได้คำว่า FIRST ที่มีความหมายว่าเป็นหนึ่ง ด้วยองค์ประกอบที่สำคัญเหล่านี้จึงกลายเป็นค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU·FIRST หรือ มฟล. เป็นหนึ่ง

  • 1887 ครั้ง