ท่าน ว.-อ.เฉลิมชัย ให้เกียรติสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ทั้ง 3 ระดับ ประกาศผล 19 ธ.ค. นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์บริการวิชาการ จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าศึกษา หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มฟล. จ.เชียงราย โดยมีผู้สอบที่เป็นภิกษุ สามเณร และฆราวาสที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกในการประเมินความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและสอบภาคปฏิบัติ เข้าร่วมสอบใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก (ทฤษฎี) และแผน ข (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง รวมกว่า 70 คน/รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) และได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลด้วยตนเอง รวมทั้ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มาร่วมเป็นเกียรติในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ อาจารย์กาญจนา ชลศิริ อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น นายศตวรรษ หน่อแก้ว ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ

       ทั้งนี้ จะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา พร้อมกันทุกระดับ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.mfu.ac.th และเพจเฟซบุ้ก Buddhist Art MFU

      สำหรับการเปิดภาคการศึกษา ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัวเพื่อศึกษา และเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ พุทธศิลปกรรมสถาน (พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 |   |  สถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  930 ครั้ง