มฟล. ลงพื้นที่ให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนในเชียงรายเพิ่มประสิทธิภาพป้องกัน COVID-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยอาจารย์ ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ออกให้บริการวิชาการภายใต้โครงการ “การผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันการระบาดของ COVID-19” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อใช้สำหรับป้องกันตนเอง-ครอบครัวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 712 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ศูนย์บริการวิชาการ