มฟล.- แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาการจัดการ ร่วม แฟลช เอ็กซ์เพรส ลงนามในบันทึกข้อตกลง ‘โครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ’ มุ่งยกระดับนวัตกรรมการศึกษาไทย สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ รองรับตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในพิธีลงนาม ฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กับฝ่าย บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส โดย นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช ที่ห้องดอยตุง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
.
ซึ่งกรอบและแนวทางความร่วมมือ สำนักวิชาการจัดการ มฟล.จะดำเนินงานตามความร่วมมือโดยยึดหลักคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมาตรฐานการศึกษา ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมทักษะภาคการศึกษาด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซในสถาบันการศึกษาและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาส และเวทีในการพัฒนาทั้งความรู้ ประสบการณ์ในการศึกษา และการผลิตผลงานรูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำมาต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรในภาคธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสทางวิชาชีพให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจาก มฟล. เข้าร่วมทำงานในหลากหลายสาขาวิชาชีพใน บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
.
นางจรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจแฟลช กล่าวว่า “แฟลช เอ็กซ์เพรส ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งพัสดุสัญชาติไทย และผู้ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่า และประโยชน์แก่สังคมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงได้ริเริ่ม ‘โครงการความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ’ ซึ่งนำร่องโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยแรก โดยแฟลชเล็งเห็นถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด ประกอบกับการที่ แฟลช เอ็กซ์เพรส มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และมากประสบการณ์ทั้งด้านไอทีและการพัฒนาแอปพลิเคชันมากกว่า 100 คน ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่มีมาช่วยพัฒนา และถ่ายทอดผ่านหลักสูตรทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยได้อย่างครอบคลุมทั้งในส่วนองค์ความรู้ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ และด้านอีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงองค์ความรู้ในด้านบริหาร และจัดการเรื่องซัพพลายเชน  เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงในภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป”  
.
ทางด้าน รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวถึงการร่วมมือในโครงการนี้ว่า  “ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชน อย่างแฟลช เอ็กซ์เพรส เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนความรู้ และความเชี่ยวชาญที่ภาคเอกชนมีเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรทางด้านโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซ รวมถึงต่อยอดไปยังหลักสูตรอื่นๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งโครงการนี้ยังมีส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างเวทีแห่งการสร้างสรรค์ด้านวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” 
.
ทั้งนี้ มฟล. ได้จัดการเรียนการสอนสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สร้างนักโลจิสติกส์มืออาชีพ เพื่อเชื่อมโลกตลอดโซ่อุปทาน สำหรับก้าวสู่การทำงานด้านการพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งและการคมนาคม ที่มีแผนกคลังสินค้า แผนกโลจิสติกส์ โดยแผนกงานที่สามารถทำได้ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการคลังสินค้า การนำเข้า-ส่งออก ระบบการขนส่งทารถบรรทุก รถไฟ เรือ เครื่องบิน เอกสารใบอนุญาตต่างๆ ตลอดจนในด้านระเบียบการด้านศุลกากร  โดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การค้า การลงทุน รวมถึงโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักตลอดหลักสูตรและเพิ่มเติมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการโลจิสติกส์

  • 1837 ครั้ง