คณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ส่งผลงาน ‘ข้าวอัลตร้าซาวด์’ คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี จาก วช.

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ส่วนบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) แจ้งข่าวว่า คณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 3 ท่าน ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน เรื่อง ‘ข้าวอัลตร้าซาวด์’ 
.
โดยทีมวิจัยประกอบด้วย
1. ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร บุณยนิตย์
3. อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล   
.
รายละเอียดผลงาน: เป็นเจลทางการแพทย์ สำหรับใช้เป็นตัวกลางส่งผ่านคลื่นเสียงความถี่สูงของคลื่นอัลตร้าซาวด์ เพื่อตรวจวิเคราะห์อวัยวะภายในร่างกายผู้ป่วย โดยเจลทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างหัวตรวจที่โค้งมนของเครื่องอัลตราซาวด์กับผิวหนังของผู้ป่วย
.
จุดเด่นของเทคโนโลยี: ใช้ข้าวเจ้าซึ่งเป็นสารอินทรีย์ของไทยเป็นวัตถุดิบหลักผสมกับสารตัวเติมอื่นๆ ผลิตด้วยกระบวนการปราศจากของเหลือทิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ พบว่าข้าวอัลตราซาวด์สร้างภาพถ่ายจากการตรวจได้ชัดเจนกว่า และล้างน้ำทำความสะอาดได้โดยง่าย
.
การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์: 
- ตีพิมพ์ในวารสาร Key Engineering Materials ISSN: 1662-9795, Vol. 862, pp 125-129 
- กำลังแจกจ่ายให้โรงพยาบาลทั่วไปได้ทดลองใช้
มาตรฐาน: ASTMI (American Society For Testing And Materials International) 
สิทธิบัตร: หมายเลขสิทธิบัตรไทย  เลขที่คำขอ 1701007129
 

 |   |  1568 ครั้ง