ผู้บริหารสำนักงบประมาณเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 และคณะผู้บริหาร สำนักงบประมาณ ในการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้นำเสนอข้อมูล 5 ประเด็น ได้แก่ 1. ข้อมูลมหาวิทยาลัย 2. งบประมาณ 3. ผลการดำเนินงานตามภารกิจ 4. ผลการดำเนินงานโครงการประจำปี 2563 และ 5. โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2564 แก่คณะเยี่ยมชม จากนั้นได้นำคณะเข้าชมวิหารพระเจ้าล้านทอง สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ห้องปฏิบัติการ Food Maker Space และอาคารทันตกรรม โดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 1168 ครั้ง