ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัดกิจกรรม First Date:International Student Club MFU

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกับสมาชิกชมรมนักศึกษาต่างชาติ (International Student Club MFU) จัดกิจกรรม First Date:International Student Club MFU เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคารอุทยานแห่งการเรียนรู้ (M-Square) เพื่อรับสมัครสมาชิกชมรมใหม่ สำหรับเข้ามาดำเนินกิจกรรมนักศึกษานานาชาติต่อไป 
.
โดยกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างชาติ (International Student Club MFU) จะเป็นไปเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย (Internationalization@Home) และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ซึ่งรับความสนใจจากนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการจัดภายใต้มาตการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด – 19  
.
ทั้งนี้กิจกรรมของ International Student Club MFU ที่เคยดำเนินการมาก่อนหน้านี้ มีทั้ง International Food Festival เทศกาลอาหารนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายผ่านวัฒนธรรมอาหาร หรือ Buddy Programme สำหรับจับคู่เพื่อนระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาไทย เพื่อช่วยเหลือกันและกันทั้งในส่วนของการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัย ทั้งยังมี Agriculture Study Trip สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทริปสั้นๆ ในพื้นที่ชุมชนและเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในส่วนของพื้นที่ที่แตกต่างและการเดินทางร่วมกันระหว่างนักศึกษาจากนานาชาติ เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ นั้น เป็นการสร้างสรรค์ของนักศึกษาสมาชิกชมรมฯ และดำเนินการร่วมกัน เพื่อฝึกทักษะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมบนความแตกต่างหลากหลายหรือการทำงานภายใต้เงื่อนไขหรือระเบียบต่างๆ โดยมีส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้การสนับสนุน 

 |   |  1350 ครั้ง